weitere Bezeichnungen: Drahtgliedergurt Typ V700/ V800, Mehrfach
weitere Bezeichnungen: Drahtgliedergurt Typ V700/ V800, Mehrfach